İHALE DUYURUSU


T.C

ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI


Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda özellikleri ve muamman bedelleri belirtilen arsa vasıflı gayrimenkulleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi Hükümleri doğrultusunda açık arttırma usulü ile üzerinde belirtilen tarih ve saatlerde Belediyemiz Meclis salonunda  Encümen huzurunda satışları yapılacaktır.


İhale tarihi:  12.08.2020


İhale saati: 08:45 de Başlayacaktır.


İhaleye katılmak için gerekli belgeler :


1-İhalesine girilecek her gayrimenkul için Geçici teminatın yatırıldığına dair Makbuz veya 2886 Sayılı Kanunun 26. Maddesine göre kabul edilen teminat mektupları.


2-Tebligat için adres beyanı.


3-Gerçek kişiler için T.C kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi, Tüzel kişiler için yetki belgesi,başkaları adına gireceklerse noter vekaleti.


4-Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı.


5-İhaleye katılacaklar şartname satın almak zorundadır. Şartname Belediyemiz Fen İşlerinden ücretsiz görülebilir veya 100 (Yüz Türk Lirası) bedelle satın alınır. Şartnamenin alındığına dair Tahsilat makbuzu.


6-İlanda yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup ihaleye giren gerçek veya tüzel kişiler bütün şartları peşinen kabul ve taahhüt eder.


7-Satılacak gayrimenkullerin mevkii ,ada no, parsel no, muamman bedelleri, geçici teminatları ve satış saatleri tabloda belirtilmiştir.


8-İhaleye 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen kişiler katılamaz.


9-İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
05 Ağustos 2020