BAŞKAN'IN GÖREVLERİ

Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

 • Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatleri korumak.
 • Belediye stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek , bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
 • Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerinde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
 • Meclise ve encümene başkanlık etmek.
 • Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
 • Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
 • Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
 • Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
 • Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
 • Belediye personelini atamak.
 • Belediye ve bağlı kuruşları ile işletmelerini denetlemek.
 • Şartsız bağışları kabul etmek.
 • Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
 • Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.
 • Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.