ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI


T.C

ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI

 

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tapunun Çeltik İlçesi Selçuk mahallesi132 ada 69 parselde bulunan aşağıda özellikleri ve muhammen bedelleri belirtilen konut ve dükkânlar için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi Hükümleri doğrultusunda açık arttırma usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Çeltik Kültür Merkezinde Encümen huzurunda satışları yapılacaktır.

* Sosyal mesafe kurallarına uyularak oturma planı yapılacaktır.        

1-İhaleye katılmak için gerekli belgeler :

A.  Gerçek Kişiler;

a. İkametgah belgesi.

b.  T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti. (aslı ile beraber).

c. Gerçek kişiye ait adli sicil kayıt belgesi.

d.  İhaleye ait geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

e.  Kişinin Belediyemize ait vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair ve Belediyemiz İdaresince açılmış olan ihalelere girmiş olup da ihalenin ve sözleşmenin feshine ve teminatının irat kaydedilmesine sebebiyet vermediklerine dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınan belge.

f. Çeltik Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nden alınan şartname.

g. Vekaleten katılım halinde, vekalet aslı veya noterden tasdikli yetki belgesi.

B.  Tüzel Kişiler;

a. Tebligat için adres beyanı.

b. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna ve halen faaliyette olduğuna dair 2024 yılı içinde alınmış belge.

c.  Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

d. Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgeyi ibraz etmesi.

e.  Tüzel kişinin Belediyemize ait vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair ve Belediyemiz İdaresince açılmış olan ihalelere girmiş olup da ihalenin ve sözleşmenin feshine ve teminatının irat kaydedilmesine sebebiyet vermediklerine dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınan belge.

f.  Çeltik Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nden alınan şartname.

C.  Ortak girişimler;

a.Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve iş ortaklığı beyannamesi,

2-Ortak Hükümler;

a-İhaleye katılacaklar şartname satın almak zorundadır. Şartname Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir veya 500,00-TL (Büş Türk Lirası) bedelle satın alınır.

b-İlanda yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup ihaleye giren gerçek veya tüzel kişiler bütün şartları peşinen kabul ve taahhüt eder.

c- İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini teslim eden, ancak açık artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.

d- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

e-Satılacak mesken ve dükkanların taşınmaz niteliği, ada no, parsel no, bağımsız bölüm no, muhammen bedelleri, geçici teminatları ve satış saatleri tabloda belirtilmiştir.

f-İhaleye 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen kişiler katılamaz.

g-İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

h-İhale katılım şartı olan geçici teminatın ve dosya tesliminin;

h.1 Dükkanlar için 30.01.2024 tarihi ihale saatine kadar,

h.2 2+1 Konutlar için 31.01.2024 tarihi ihale saatine kadar,

h.3 1+1 Konutlar için 01.02.2024 tarihi ihale saatine kadar,

 


 

 

 

 

 22 Ocak 2024