10 ADET EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ARAÇ, İŞ MAKİNASI ve HURDA DEMİR SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ

T.C ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 10 ADET EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ARAÇ, İŞ MAKİNASI ve HURDA DEMİR SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ

T.C

 ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 10 ADET EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ 

ARAÇ, İŞ MAKİNASI ve HURDA DEMİR SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ

 

Belediyemize ait ve l'inci maddede tanımlanan 10(On) adet araç, iş makinesi ve Hurda demir aşağıda belirtilen ilke ve koşullar ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale yoluyla satışa çıkartılmıştır.

1-SATIŞI YAPILACAK ARAÇLAR VE İŞ MAKİNALARI

Kurumumuza ait nitelikleri aşağıda belirtilen toplam 10 (on) adet araç ve hurda demir.

  2-SATIŞ ŞEKLİ

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ncı maddesi uyarınca açık artırma yoluyla 1.maddedeki 10 (10) adet araç, iş makinesi ve hurda demir ayrı ayrı satılacaktır.


3-İHALENİN YAPILACAĞI YER VE SAATİ

İhale, Belediyemizin Selçuk Mahallesi Hükümet Meydanı üzerinde bulunan Belediye Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

Alıcılar, ihale yer gün ve saatinde asaleten veya vekaleten hazır bulunacaklardır.

 

4-İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

-Nüfus cüzdanı suretini,

-Bu Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin belgeyi, 

-Her sayfasını ayrı ayrı imza edecekleri işbu şartnameyi, 300 TL karşılığında Fen İşlerinden satın alınabilir.

-Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı.

-2021 yılı içinde alınmış iş veya ikamet adreslerini gösterir bir belgeyi (tebligat adresinin farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi), 

-Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise ayrıca noterden onaylı imza sirküleri ve temsil yetki belgesi örneğini, 


5-İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

Geçici veya sürekli olarak Kamu ihalelerine katılması yasaklanmış olanlar bu ihaleye katılamazlar. Kurum ile ihtilafa düşmüş olan, ihtilafları halloluncaya kadar ve daha önce herhangi bir nedenle sözleşme akdine gelmeyen veya sözleşmesi Kurum tarafından feshedilen gerçek ve/veya tüzel kişiler bu ihaleye katılamaz.

6-GEÇİCİ TEMİNAT

İstekliler söz konusu araç satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları araç/araçların muhammen bedelinin en az %3'ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

a) istekliler ihale saatine kadar geçici teminatını Belediyemiz tahsildar veznesine yatırdıkları makbuzu müracaat dilekçelerine ekleyecektir. 

b)Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların usulüne göre verecekleri, "kayıtsız şartsız ödeme taahhüdünü” 

c)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler. 

Muhammen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat veren istekliler ihale dışı bırakılacaklardır.

Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında süre belirtilmelidir. Bu süre en az ihale tarihinden itibaren 60 gün olmalıdır. 

Her ne surette olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

 

7-GEÇİCİ TEMİNATLARIN İADESİ

İhale Komisyonunun kararına göre İhaleyi kazanan isteklinin geçici teminatının nakit olması

durumunda, satış bedelinden teminat tutarı düşüldükten sonra kalan tutar Kurum hesaplarına yatırılacaktır. Nakit dışında teminat alınması halinde ise satış bedelinin bu şartnamede yazılı esaslar çerçevesinde Kurum hesaplarına yatırılmasından sonra teminat iade edilecektir. Nakit dışındaki diğer geçici teminatların iadesi, istekliye veya yetkili temsilcisine imza karşılığı elden teslim edilmek suretiyle yapılacak, nakit teminatlar ise isteklilerin banka hesaplarına havale edilecektir. İhale dışı bırakılanlara ihaleden sonra iade edilecektir.

 

8-İHALEYE İLİŞKİN İŞLEMLER

8.1.İhale ye katılacak isteklilerin ihaleden önce yazı işlerine bu ilan metninde ve bu şartnamede yazılı evrakları teslim edeceklerdir.

8.2.İsteklilerin belgelerinin eksik ve/veya uygun olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapılacak olup, belgenin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerinde önemsiz bilgi eksikliği bulunan isteklilerden Kurum'ca belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması istenecektir. 

8.3.Belgeleri tamam olmayanlar ihaleye teklif veremeyeceklerdir. 

8.4.İsteklilerce, muhammen bedelin üzerine artış yapılacaktır. 

8.5.Açık artırma işlemi Satış Şartnamesi esasları çerçevesinde Açık Artırma Tutanağı ile tespit edilecektir. 

8.6.İhalenin neticesi İhale Komisyonu Kararına bağlandıktan sonra en geç 7 gün içinde İhale Yetkilisi tarafından onaylanır veya geçerli gerekçesi bildirilmek suretiyle ihale iptal edilebilir. İhale yetkilisinin onayından sonra ihale kararı kesinleşmiş olacaktır.

 

9-SATIŞ İŞLEMLERİ

9.1.Kesinleşen ihale kararı 5 iş günü içerisinde İhale üzerinde kalan İsteklilerin Satış Şartnamesi'nde bildirdiği adresine devir işlemlerini tamamlamak üzere iadeli taahhütlü mektupla, e-posta, faks ya da elden tebligat yapılacaktır. E-posta ve faks yolu ile yapılan bildirimlerde gönderim tarihleri tebliğ tarihi sayılacaktır.

9.2.İstekli tebligatı aldığı tarihten itibaren 7 iş günü içinde araç satış bedelini nakden ve peşin olarak İdarenin belirtilen banka hesabına, yatırarak devir işlemlerini gerçekleştirmek için İdareye başvuracaktır. İsteklinin, tebliğ tarihinden itibaren 7 işgünü içinde İdareye başvuruda bulunmayan ve/veya devir işlemini gerçekleştirmeyen İsteklinin hakkı iptal edilecek ve yatırdığı %3 oranındaki teminatı irat kaydedilecektir. 

9.3.İsteklinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde %3 geçici teminat dışında, İdarece yeni bir ihaleye çıkıldığı takdirde ikinci ihalede birinci ihaleden düşük bedelle satış gerçekleşirse, aradaki fark, hüküm almaya hacet kalmaksızın ilgiliden defaten tahsil edilecektir. 

9.4.İdarenin yetkili organlarınca yukarıda belirtilen süre içinde ihalenin onaylanmaması halinde, İsteklilerin yatırmış olduğu teminatı serbest bırakılacak ve müracaatlarında faizsiz olarak iade edilecektir. 

9.5.İsteklinin Satış Şartnamesi'nde vermiş olduğu açık adresine yapılan tebligatların, adres değişikliği, adrese geç ulaşma ve postadaki gecikmeler nedeniyle İstekliye geç ulaşmasından İdare sorumlu değildir. 

9.6.İstekli ihale sonrası, ayıplı, eksiklik, arıza, İdare'ce tespiti mümkün olmayan muhtelif noksanlıklar ve benzeri nedenlerle ilgili her türlü talep, itiraz, vb. haklarından peşinen feragat etmiş olduğunu kabul eder. 

9.7.Araçlar mevcut durumları çekme belgeli olarak satışa sunulacak ihaleyi alan kendi üzerine tescil iş ve işlemlerini yaptıracaktır. Araçla ilgili olarak her türlü (vize vb.) iş ve işlemler alıcıya ait olacaktır.

 

10-DEVİR İŞLEMLERİ

10.1.Devir işlemleri ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar ile buna benzer her türlü yükümlülük ve noter masrafları alıcıya ait olacaktır. 

10.2.Devir işlemleri için isteklinin İdareye asaleten veya vekâleten başvurması gerekecektir. 

10.3.İhalenin onaylanması ve İdarenin çağrısı üzerine, İsteklilerce teklif edilen peşin bedelin tamamı Şatış Şartnamesi'nin 9.2.'nci maddesinde belirtilen 7 işgünü içinde nakden ve tamamen ilgili banka hesabına yatırılmasından sonra devir işlemleri 10 (on) işgünü içinde gerçekleştirilecektir.

11-DİĞER HUSUSLAR

11.1.İdare, idarenin menfaatine olan hususlarda, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 

11.2.Satış Şartnamesi'nde veya onun uygulamasından doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde ve kesinleşmiş çözümlerin takip ve sonuçlandırılmasında Yunak Mahkemesi ve İcra Dairesi yetkili olacaktır. 

11.3.İşbu Satış Şartnamesi üzerinde İstekliler tarafından hiçbir şekilde silinti kazıntı veya ilaveler yapılamaz. Yapılacak ilaveler, silinti ve kazıntılar geçersiz sayılır. 

11.4.İstekliler satışa konu araçları Belediyemiz garajında görebileceklerdir.

11.5. İstekli bu ihale evraklarını teslim alması ile bu şartnamede yazılı şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

11.6.İşbu şartname 11.6 maddeden ibarettir.


DUYURU:

İHALE TARİHİ :26.03.2021

İHALE YERİ: Belediye Hizmet Binası

İHALE SAATİ : 14:00